ติวสอบนายหน้าประกันชีวิต

หัวข้อในการสอบนายหน้าประกันชีวิต

ตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ และจัดสอบ และระเบียบการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2552 มีหัวข้อที่ต้องสอบประกอบดังนี้

  1. จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันชีวิต 10 ข้อ
  2. หลักการประกันวินาศภัย 50 ข้อ
  3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ
  4. พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ

เกณฑ์ในการสอบผ่าน

  • จรรยาบรรณฯ 70%
  • วิชาที่ 2 – 4 รวมกัน 60%

ติวสอบนายหน้าประกันชีวิต

1.ติวสอบหมวดจรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันชีวิต

2.ติวสอบหมวดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกันชีวิต 1

3.ติวสอบหมวดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกันชีวิต 2

4.ติวสอบหมวด พรบ.ประกันชีวิต พ.ศ.2535แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2551

5.ติวสอบหมวดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย

คอร์สติวสอบกรุงเทพประกันชีวิต

เอกสารประกอบการอบรม (PDF)

1.จรรยาบรรณ >>ดาวน์โหลดเอกสาร

2.พระราชบัญญัติ ประกันชีวิต >>ดาวน์โหลดเอกสาร

3.ความรู้ทั่วไป-1 >>ดาวน์โหลดเอกสาร

4.ความรู้ทั่วไป-2 >>ดาวน์โหลดเอกสาร

5.ความรู้ทั่วไป-3 >>ดาวน์โหลดเอกสาร

6.แนวข้อสอบจรรยาบรรณ >>ดาวน์โหลดเอกสาร

7.แนวข้อสอบรวม >>ดาวน์โหลดเอกสาร

8.คู่มืออบรมเพื่อเตรียมตัวสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต >> ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอขอบคุณ :

อาจารย์สุมิตรา วิชาพรหม จากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

คลิปเตรียมตัวสอบนายหน้าประกันชีวิต สำหรับผู้ที่ต้องการมีอาชีพอิสระ หรือประกอบอาชีพหลัก เป็นนายเพื่อขายประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันเพื่อการออมทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งการประกันต่างๆ ในเบื้องต้นเหล่านี้ จัดเป็นส่วนหนึ่งของการประกันชีวิต โดยในปัจจุบันนี้มีประเภทกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองที่หลากหลาย มากมายหลายรูปแบบ ทั้งในแง่ของความคุ้มครอง วงเงินประภัย เงื่อนไข และข้อยกเว้นต่างๆ ในกรมธรรม์ฯ

โดยผู้ที่สามารถขายผลิตภัฑณ์ทางด้านการประกันชีวิตเหล่านี้ได้ ต้องผ่านการสอบฯ และเมื่อสอบผ่านแล้ว ต้องเขารับการอบรมตามที่ คปภ. กำหนด และเมื่อผ่านการอบรมแล้ว จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตได้ โดยใบอนุญาตฯ จะแบ่งได้ดังนี้

  • ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

เมื่อสอบผ่านแล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเข้าอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตก่อนการขอรับใบอนุญาต และเมื่อผ่านการอบรมแล้วจึงค่อยทำเรื่องขอรับใบอนุญาต โดยจะมีค่าธรรมเนียม 300 บาท และหลังจากนั้น เมื่อใบอนุญาตมีอายุครบ 1 ปี ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ตามที่ คปภ. กำหนด แล้วจึงจะสามารถดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตแต่ล่ะประเภทได้ โดยใบอนุญาตจะมีอายุ 1 ปี โดยเมื่อต่ออายุครั้งที่ 3 และครั้งต่อๆ ไป ใบอนุญาตจะเปลี่ยนเป็นแบบมีอายุ 5 ปีแทน 

ดังนั้นผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ควรเลือก หรือพิจารณาดูก่อนว่าตัวท่านเองเหมาะสม หรือมีความต้องการที่จะขายประกันประเภทใด ประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย ต้องการที่จะเป็นนายหน้าฯ(ขายได้หลายบริษัทฯ) หรือต้องการเป็นตัวแทนฯ(ขายได้เพียง 1 บริษัท) หรือต้องการขายทั้ง ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย หรือเป็นทั้งนายหน้าประกันวินาศภัย และตัวแทนประกันชีวิ หรือจะถือบัตรนายหน้าทั้งประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ท่านไม่สามารถถือบัตรนายหน้าประกันชีวิต และบัตรตัวแทนประกันชีวิต พร้อมกันได้ต้องเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง และเช่นเดียวกันท่านไม่สามารถถือบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย และบัตรตัวแทนวินาศภัย ได้ในขณะเดียวกัน

อีก 1 ทางเลือกสำหรับผู้ที่เพียงต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการประกันฯ ต่างๆ ภายในครอบครัว ศรีกรุง โบรคเกอร์ มีโครงการ MGM ที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการประกันของท่านได้ โดยที่ท่านไม่ต้องวุ่นวายในเรื่องการสอบ อบรม และขอรับใบอนุญาตเช่นแต่ก่อน

สุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่ได้ดูติวสอบนายหน้าประกันนชีวิต จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสอบ และใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพด้านการประกันชีวิต และถ้ามีโอกาสได้ร่วมกันทำงานเป็นทีมงานเดียวกันกับผมคงเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆ เลยครับ สนใจสมัครร่วมเป็นทีมงานเดียวกับผม คลิกได้เลยนะครับ

Scroll to Top