ประกันภัยไซเบอร์

อุ่นใจในการใช้อินเทอร์เน็ต ด้วยประกันภัยไซเบอร์ เพื่อคนยุคดิจิทัล

คุ้มครอง ความเสียหายจากภัยโจรกรรมทางอินเทอร์เน็ต การถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายการถูกโจรกรรมทรัพย์ที่ทำให้สูญเสียเงินเรียกค่าไถ่ การถูกกลั่นแกล้งที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง รวมถึงการถูกฉ้อโกงจากการซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์

มั่นใจ เหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจออนไลน์ซึ่งรวมถึงผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้าออนไลน์

คุ้มค่า มีให้เลือกสามแผงด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 200 บาท 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ประกันภัยสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ถึง 100 ปี
 2. ประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 4. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

ข้อยกเว้น

 1. ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
 2. กระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet) ไม่คุ้มสกุลเงินนอกเหนือจากสกุลเงินเงินบาท
 3. ไม่คุ้มครองกรณีบุคคลภายนอกที่ได้รับ หรือเคยได้รับอนุญาต จากผู้เอาประกันภัย ให้รับรู้รหัสผ่าน นำบัตรชำระเงินบัญชีธนาคารออนไลน์(e-Banking) กระเป๋าเงินออนไลน์(e-Wallet) ไปใช้ในทางทุจริต
 4. ไม่คุ้มครองความเสียหายหลังจากบัตรชำระเงินของผู้เอาประกันภัยสูญหาย
 5. ไม่คุ้มครองการโจรกรรมเงินในบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ กระเป๋าเงินออนไลน์(e-Wallet) ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันการเงิน
 6. ไม่คุ้มครองการถูกฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้บุคคลภายนอกก่อนได้รับสินค้าหรือบริการ
 7. ไม่คุ้มครองความสูญเสียจากการลงทุนการแข่งขันชิงรางวัล การเสี่ยงโชค สินค้า ดิจิตอลหรือตัวกำนันสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด เช่น อาวุธ ยาเสพติด เป็นต้น
 8. ไม่คุ้มครองความสูญเสียจากการลงทุน การแข่งขันชิงรางวัล หรือการเสี่ยงโชค

หมายเหตุ

 • บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้รับผิดชอบจากแหล่งอื่น
 • ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ดำเนินการสมัครขอเอาประกันภัย ผ่านระบบออนไลน์ โดย บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด 
Scroll to Top